wrz 09

Zmiany do SIWZ

ZMIANA DO SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

W związku z błędnym zapisem nr konta na które należy wpłacać wadium, zmianie ulega w dziale 7 SIWZ pkt 4 otrzymując brzmienie:

 1. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór

Konto Nr 77 9317 1025 1300 2772 2000 0010

tytuł wpłaty: Wadium – Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1
w Białym Borze
, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Z uwagi na charakter zmian, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert oraz rozpatrywaniu ofert.

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

wrz 03

Przetarg

Biały Bór 03.09.2014 r.

Nr sprawy: ZS1.271.1.2014.JP

DYRKTOR

Zespołu Szkół Nr 1w Białym Borze

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości przekraczającej 30.000 euro na zadanie pn.:

Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs1bb.pl

Numer ogłoszenia: 188629 – 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 , ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3739048, 3739153, faks 94 3739048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1bb.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19 oraz dowozie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności. 2. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 2.1 Codzienne przygotowanie w kuchni Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Dworcowa 19, zgodnie z normami żywieniowymi i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, posiłków i wydawanie posiłków dla żywienia zbiorowego: a) dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, na stołówce szkolnej od godziny 11.20 do godziny 15:15 z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz dni ustawowo wolnych od nauki, b) dla dzieci oddziału 0 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Dworcowej 19 – śniadania w godzinach od 8.00 do 9.00, obiadu i podwieczorku w godz. jak w pkt a, również na stołówce szkolnej, c) transport na koszt Wykonawcy i wydawanie obiadów dla uczniów w szkołach filialnych tj. Szkoła Podstawowa w Drzonowie i Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – obiady wydawane w godzinach od 10:45 do 12:00 w pomieszczeniu udostępnionym przez Dyrektora Szkoły; – dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne, – Zamawiający bez dodatkowych kosztów udostępni Wykonawcy pomieszczenia i naczynia do wydawania posiłków, – Wykonawca jest zobowiązany do umycia naczyń i odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów), 2.2 Wykonawca będzie własnymi siłami przygotowywał i wydawał posiłki. 2.3 Pomieszczenia stołówki znajdujące się w budynku Zespołu Szkól nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19, na czas wydawania posiłków Zamawiający udostępni nieodpłatnie, w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza stosowania cateringu zewnętrznego. Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19. 2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach nauki szkolnej i innych dniach pobytu uczniów w szkole, a w pozostałe dni takie jak np. ferie po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym oraz kierownikami właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. 2.6 Dodatkowo Wykonawca będzie także zobowiązany prowadzić dożywianie dla kolonii, które będą w okresie wakacyjnym w szkole. 2.7 Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) Zespół Szkół Nr 1 – 185 b) Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 31 c) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – 34 2.8 Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 250 szt. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 2.9 Zamawiający zastrzega, że ilości obiadów, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych jako szacunkowe. 2.10 Wykonawca jest zobowiązany również do sprzedaży obiadów uczniom nie objętym Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w cenie równej, jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym obiady). 2.11 Wykonawca zapewni możliwość wyboru zakupu przez ucznia zupy lub II dania w cenie ustalonej na podstawie złożonej oferty. 2.12 Przygotowywane dla uczniów posiłki muszą być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, a także przynajmniej 3 razy w tygodniu powinny składać się z dania mięsnego, surówki i kompotu, tj.: 2 razy jednodaniowe posiłki w postaci zupy z wkładką mięsną + pieczywo i 3 razy posiłek w postaci drugiego dania. 2.13 Dopuszcza się raz w tygodniu dania: kopytka, pierogi, naleśniki lub krokiety. 2.14 Raz na dekadę (10 dni) obowiązkowo danie rybne. 2.15 Posiłki nie mogą powtarzać się w danej dekadzie. 2.16 Wartość energetyczna całego posiłku nie może być mniejsza niż 880 kcal, tj. 40% całodziennego zapotrzebowania energetycznego przyjętego średnio dla dzieci szkolnych (2200 kcal). Posiłek powinien zawierać wszystkie zalecane składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. 2.17 Po upływie 2 miesięcy dożywiania Zamawiający może wykonać ocenę laboratoryjną posiłku. 2.18 Zamawiający zastrzega sobie wgląd do jadłospisów dziennych. 2.19 W trakcie trwania zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy zmianę pomieszczenia (na terenie szkoły) wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych. 3. W kwestii umów na wydawanie i rozliczanie posiłków objętych Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wykonawca zawrze umowę z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w pozostałych przypadkach z indywidualnymi osobami korzystającymi z posiłków. 4. Minimalna miesięczna stawka czynszu za dzierżawę kuchni i pomieszczeń pomocniczych nie może być niższa niż 1 220,00 zł netto. 5. Płatność za dzierżawę następować będzie przelewem na konto bankowe Zamawiającego do dnia 10 każdego miesiąca. 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 7. Doposażenie wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi na własny koszt Wykonawca (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Wykonawcy). 8. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne, konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń. 9. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10. Wykonawca, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za opomiarowanie oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (odczyt licznika), woda i kanalizacja (wg wskazań wodomierza – zużycia wody), konserwacja dźwigu (100% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług), centralne ogrzewanie (proporcjonalnie, do wskazań zużycia ciepła dla całej powierzchni szkoły do powierzchni dzierżawionej ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni miesiąc z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze), podatek od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 12. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad stanowiące przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 14. Umowę na wywóz nieczystości stałych Wykonawca zawrze indywidualnie z firmą świadczącą usługi tego typu. 15. Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez Wykonawcę pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 16. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podawania przyczyn. 17. Łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 650 m2 (cały obiekt – 6.553,30 m2). Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1do SIWZ. 18. Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w przeznaczonych do wynajmu pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złoty). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór Konto Nr 79 9317 1025 1300 2772 2000 0010 tytuł wpłaty: Wadium – Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp i wykaże posiadanie: – zezwolenia na przygotowywanie i dostawę posiłków wydane przez właściwy terenowo oddział sanepidu,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonali co najmniej 1 usługę gastronomiczną, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (żywienie zbiorowe) lub wykażą prowadzenie lokalu gastronomicznego przez okres min 1 roku, wraz z podaniem jej daty, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku – Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku – Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, – opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złoty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Zobowiązanie innych podmiotów – wg zał. 8, 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, 3) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: – zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego: – zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, 5) uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: – gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. – wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1bb.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, Sekretarat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

do pobrania

>>SIWZ<<

>>Załączniki do SIWZ<<

>>Załączniki<<

sie 28

Rozpoczęcie roku szkolnego

U W A G A !

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

ODBĘDZIE SIĘ w HALI SPORTOWEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w BIAŁYM BORZE

(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)

1września 2014 r. o godz. 900.

PO APELU SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

lip 06

Wyprawka Szkolna

UWAGA RODZICE!

W ROKU 2014 PROGRAMEM „WYPRAWKA SZKOLNA” – DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ OBJĘCI UCZNIOWIE ROZPOCZYNAJĄCY EDUKACJĘ SZKOLNĄ W KLASACH II,III lub VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PONADTO, POMOCĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, W TYM PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OBJĘTO TAKŻE UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, NIEKORZYSTAJĄCY Z PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

PROGRAMEM BĘDĄ TAKŻE OBJĘCI UCZNIOWIE SŁABOSŁYSZĄCY, SŁABOWIDZĄCY, NIESŁYSZĄCY, Z  UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W   PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYMIENIONA WYŻEJ, POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, UCZĘSZCZAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

RODZICE UCZNIÓW BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ O POMOC JEŚLI DOCHÓD W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 539 zł (NETTO) NA OSOBĘ.

Kl. II, III – do 225 zł

Kl. VI – do 325 zł

Kl. IV – VI – uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – do 325 zł

KL. IV – VI- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego) – do 225 zł

Gimnazjum – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego) – do 225 zł

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 26 SIERPNIA 2014 R.

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓL NR 1!

>>POBIERZ WNIOSEK<<

WYPEŁNIONE WNIOSKI SKŁADA SIĘ OD 01.09.2014 R. DO 05.09.2014 R.

cze 24

Wycieczka

02.06.2014 uczniowie klas Ia, Ib i IIb SP nr1 w Białym Borze wybrali się na wycieczkę do Łeba Parku.

Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w wiosce indiańskiej. Były to trzy godziny wyśmienitej zabawy, czyli:

 • strzelanie z łuku,

 • rodeo, próba utrzymania się na mustangu,

 • rzuty lassem i podkową,

 • przeprawa indiańskim canoe,

 • nadawanie barw i imion plemiennych,

 • wspólny śpiew i taniec słońca.

Następnie, pełni wrażeń, udaliśmy się do Parku Dinozaurów. Spacerując wytyczonymi ścieżkami mogliśmy podziwiać prehistoryczne gady. Każdy uczestnik mógł też sprawdzić swoje umiejętności jeżdżąc pojazdami Flinstonów na specjalnym torze.

Po przerwie obiadowej czekały na nas kolejne atrakcje. Najpierw były pirackie potyczki z Jackiem Sparrowem, tatuaże i chrzest. Wszyscy wykazując się odwagą otrzymali certyfikat przyjęcia do pirackiej rodziny. Na zakończenie były lody i super zabawa na placu zabaw. Wesoło bawiliśmy się na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach.

Zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do szkoły.

Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą dzieci czuwały: B. Karniewicz, D. Kwaśniewska, A. Szpiec i B. Wacławska.

DSC01246

DSC01244

DSC01241

DSC01257

DSC01252

cze 24

Zakończenia roku szkolnego

Zakończenia roku szkolnego:

 • 26.06.2014 r. (czwartek) – apel z okazji zakończenia roku szkolnego o godz. 900 dla uczniów Gimnazjum nr 1,

 • 27.06.2014 r. (piątek) – apel z okazji zakończenia roku szkolnego o godz. 900 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

cze 10

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI -Zabytki naszej miejscowości.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego:

Konkurs plastyczny przeprowadzono w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza .

Temat przewodni:

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI -Zabytki naszej miejscowości.

Wyniki konkursu;

kategoria I

I miejsce Elwira Kwiecień SP nr 1 Biały Bór

II miejsce Karolina Michalik SP nr 1 Biały Bór

III miejsce Natalia Barszcz SP Drzonowo

kategoria II

I miejsce Wiktoria Tychończuk SP Drzonowo

II miejsce Oliwia Trybulska SP Drzonowo

III miejsce Klaudia Duda SP Drzonowo

kategoria III

I miejsce Aleksandra Widuch Gimnaz jum nr 1 Biały Bór

II miejsce Zuzanna Weckwert Gimnazjum nr 1 Biały Bór

III miejsce Filip Weckwert Gimnazjum nr 1 Biały Bór

Violetta Pączkowska

maj 28

Lekcja u Burmistrza

27 maja uczniowie klasy VI w ramach lekcji historii i społeczeństwa uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy panem Pawłem Mikołajewskim. Dowiedzieli się jakie są zadania samorządu gminnego oraz obowiązki burmistrza. Usłyszeli o planach i nowych projektach w mieście i gminie. Nie obeszło się także bez pytań- często wnikliwych i osobistych. Uczniów ciekawiły m.in. zainteresowania pana Burmistrza, ulubione przedmioty w szkole, dyscypliny sportowe , kluby piłkarskie. Mieli też możliwość zwiedzić gabinet i choć przez chwilę posiedzieć w fotelu burmistrza.

Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy przybliżyła szóstoklasistom tematykę samorządową, a Burmistrz będzie się im kojarzyć nie tylko ze stanowiskiem , ale również z konkretną osobą.

Oprac. Ewa Karasińska

burmistrz2014

maj 21

Zawody lekkoatletyczne

W dniu 14 maja 2014 r. na stadionie OSiR Szczecinek odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w lekkiej atletyce indywidualnej w ramach gimnazjady 2013/2014 r. Reprezentantami naszego gimnazjum byli:

Dziewczęta:

- Natalia Droździel, Klaudia Makarewicz, Zuzanna Weckwert, Martyna Szkołuda, Patrycja Hachaj. Opiekun Bogdan Żuchliński.

Chłopcy:

- Bartłomiej Szwajczewski, Bartosz Kierkosz, Mateusz Brzóskiewicz, Filip Weckwert, Błażej Kosiński, Jakub Sobieski, Mateusz Kuśnierz. Opiekun Bartosz Winiarski.

Z zawodów przywieźliśmy 9 medali w tym 2 złote, które zdobyli: Natalia Droździel – pchnięcie kulą,Bartłomiej Szwajczewski – 2000 m. będą oni reprezentować naszą szkołę w finale wojewódzkim, który odbędzie się 4 czerwca br. w Białogardzie.

Medaliści poszczególnych konkurencji:

Medal złotyNatalia Droździel – pchnięcie kulą

Bartłomiej Szwajczewski – bieg 2000 m.

Medal srebrny Klaudia Makarewicz – bieg 100 m, Bartosz Kierkosz – bieg 300 m.

Medal brązowyMateusz Brzóskiewicz – bieg 300 m,

Filip Weckwert – rzut oszczepem,

Bartosz Kierkosz – bieg 100 m,

Błażej Kosiński – bieg 1000 m,

Jakub Sobieski – pchnięcie kulą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w zawodach a medalistom życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: Bogdan Żuchliński

kwi 14

Zabawa w teatr

Zabawa w teatr”

 

12 kwietnia 2014 roku sala w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze wypełniła się po brzegi . O godzinie 9.00 rozpoczął się organizowany już po raz trzeci przegląd teatralny Zabawa w teatr”. Impreza ta została przygotowana przez ZS nr 1 oraz Fundację „Promyk” . Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Celem „Zabawy w teatr” jest propagowanie kultury teatralnej, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i oczywiście dobra zabawa ! Koordynatorkami projektu były nauczycielki z ZS nr 1 – Małgorzata Dobrzyńska, Elżbieta Zawiślak i Krystyna Andrasz .

Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się „Zwierzaczki” - dzieci z grupy V Przedszkola Miejskiego. Widzowie obejrzeli przedstawienie pt. „Witaj Wiosno” przygotowane pod kierunkiem p Anny Tuziak. Dzieci odgrywały role zwierzątek, Słoneczka, Deszczyku, Wiaterka i Pani Wiosny – wszystkie w bajecznie kolorowych kostiumach. Przedstawienie urozmaicały piosenki i zabawy ruchowe. Występ nagrodzony został hucznymi brawami.

Następnie scenę opanowały „Robaczki” Ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima z Drzonowa. Z wielkim zaangażowaniem młodzi artyści odegrali „Królewnę Śnieżkę”. Salwy śmiechu wzbudzały Krasnoludki odtwarzane przez najmłodszych uczniów. Daria Jakubaszko – za rolę Śpioszka otrzymała specjalne wyróżnienie za grę aktorską. Na uwagę zasługuje również przepiękna scenografia i kostiumy „żywcem wyjęte” z filmów Disneya. Grupę przygotowały p. Małgorzata Maciupa i p. Zofia Kaźmierczak.

Zaraz potem na scenie zaprezentował się zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim, prowadzony przez p. Dorotę Krakowską – Malicz i p. Katarzynę Nikiel. Grupa „My młodzi” przedstawiła wesoły spektakl „Śpiąca królewna w krainie baśni”. Tu również widzowie mogli podziwiać barwną i bogatą scenografię oraz kostiumy. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odtwarzali swoje role, a na szczególne wyróżnienie zasłużyła Andżelika Dobrzańska, czyli tytułowa królewna.

Kolejnym wykonawcą był zespół „A ku – ku” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze prowadzony przez p. Małgorzatę Dobrzyńską. Młodzi artyści zaprezentowali spektakl pt. „Blaskojad”. Widzom bardzo spodobała się ta zabawna opowieść o podróży po niezwykłym Kosmosie. Na scenie królowali Meteor Teodor, Kometa Arleta, Księżyc, Wenus, Gwiazdy, Sowa Adelajda, Księżycowa Dziewczynka, a nawet Czarna Dziura ! Za sugestywną grę aktorską wyróżniona została Ola Świrydo.

Na zakończenie wystąpili gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze. Prowadzona przez p. Elżbietę Zawiślak „Jedynka” zaprezentowała „Sposób na geniusza”, humorystyczny spektakl opowiadający o uczniach gimnazjum, pewnej niezwykle wymagającej polonistce i historii trudnego wypracowania. Przedstawienie ubarwiały piosenki i taniec. Wyróżnienie za grę aktorską otrzymał Maciek Leśniewski.

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, a wyróżnieni aktorzy – maskotki. Nagrody wręczała p. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze Elżbieta Andrasz oraz p. Skarbnik Miasta i Gminy Biały Bór Anna Dobrzańska.

Wielkim sukcesem tej imprezy było niewątpliwie to, że zachęciła uczniów i ich opiekunów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozpropagowała ideę zabawy teatralnej, a także przysłużyła się promocji naszej gminy.

Elżbieta Zawiślak

Starsze posty «