paź 20

Miasto 44

MIASTO 44

26 września uczniowie klas II i III mieli okazję obejrzeć głośny film Jana Komasy „Miasto 44”, opowiadający o powstaniu warszawskim. Po seansie zebraliśmy kilka opinii na jego temat.

Według mnie film był dobry, choć chwilami jego klimat niszczyło zbyt wiele efektów specjalnych. Najbardziej podobało mi się zakończenie – scena przedstawiająca płonącą i współczesną Warszawę ukazaną z tej samej perspektywy.” (Dominika)

Jedną z zalet tego filmu były zadziwiające efekty specjalne, dzięki którym mogliśmy zobaczyć niszczoną, płonącą Warszawę.” ( Adrian )

Film robi wielkie wrażenie, oglądając go można poczuć klimat tamtych czasów. Zaletą filmu jest również to, że reżyser powierzył główne role młodym aktorom, którzy zagrali lepiej niż niejeden doświadczony artysta.” ( Asia )

Nie jestem fanem takich filmów, trochę się nudziłem. Uważam, że reżyser czasami przesadzał, ukazując rzeczywistość w nierealistyczny sposób. Jak dla mnie, za dużo było krwawych scen.” ( Marcin )

paź 20

Akademia odkrywców

Wystawa ,,Akademia Odkrywców” w Zespole Szkół nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

W dniach 23-24 września 2014r. do naszej szkoły zawitała interaktywna wystawa edukacyjna . Składała się z zestawu instalacji do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych. Głównym celem wystawy było ułatwianie uczniom zrozumienia świata i pokazanie, że nauka i technika są integralną częścią codzienności.

Udział w wystawie stworzył szansę dzieciom i młodzieży na nowatorską formę edukacji i poznawanie świata przez samodzielne doświadczenia. W czasach szybko rozwijającego się postępu technicznego nie można ograniczać dzieci do edukacji wyłącznie podręcznikowej.

Na wystawie obowiązywała zasada: „DOTKNIJ, SPRAWDŹ, ZROZUM. To  całkowite  przeciwieństwo klasycznego muzeum.

Akademia Odkrywców” to zestaw 25 eksponatów – stanowisk do  poznawania zagadnień w sposób niewerbalny. Uczestnicy tej nietypowej lekcji mogli m.in.:
– zbudowa
ć most bez użycia jednego gwoździa,
– pozna
ć namacalnie zmysły człowieka,
– zobaczy
ć coś, czego inni nie widzą w trakcie złudzeń optycznych,
– przekona
ć się, jak funkcjonuje nasz mózg,
– zrozumie
ć zjawisko zorzy polarnej,
– us
łyszeć, z jakim opóźnieniem rozchodzi się dźwięk.

Wystawę obejrzały klasy zerówki, I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Pokaz był bardzo ciekawy, tym bardziej że po przeprowadzonej prezentacji uczniowie mogli sami eksperymentować.

Krystyna Andrasz

wrz 30

Zapytanie ofertowe

Biały Bór, 2014-09-29

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawę żywności do stołówki Przedszkola Miejskiego, ul. Żymierskiego 3.

Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Przedmiot zamówienia:

Dostawa żywności do stołówki Przedszkola Miejskiego ul. Żymierskiego 3 – według pakietów

Pakiet nr I – załącznik Nr 1 – produkty mleczarskie, owoce, warzywa, różne produkty spożywcze

Pakiet nr II – załącznik Nr 2 – Mięso i wyroby mięsne. Wędliny

Pakiet nr III – załącznik Nr 3 – Mrożonki

Pakiet nr IV – załącznik Nr 4 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa żywności do stołówki Przedszkola Miejskiego, ul. Żymierskiego 3 na koszt Oferenta do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odpowiednie Pakiety wymienione w Przedmiocie zamówienia.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa tj. załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszego zapytania oraz wzór umowy – załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania.

4.Artykuły spożywcze dostarczone będą zgodnie z zamówieniem dla poszczególnych pakietów tj.

Pakiet Nr 1 – owoce, warzywa, różne artykuły spożywcze i produkty mleczarskie

Dostawa – poniedziałek – piątek godz. 600 – 630

Pakiet Nr 2 – mięso i wyroby mięsne. Wędliny.

Dostawa – poniedziałek, środa, piątek do godz. 1300

Pakiet Nr 3 – mrożonki.

Dostawa – 1 raz w tygodniu

Pakiet Nr 4 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Dostawa – poniedziałek – piątek do godz. 700

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji dostaw: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę jednostkową brutto poszczególnych artykułów żywnościowych wyszczególnionych w ofercie cenowej. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy przedmiotu zamówienia, odpowiadają Zamawiającemu należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom oraz aktualnym przepisom Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie pochodzenia sprzedawanego towaru.

3. Wykaz środków transportu Oferenta dostosowanych do przewozu przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 6

4. Do transportu Pakietu Nr III Mrożonki należy wykazać posiadanie przez Oferenta środka transportu typu chłodnia lub izoterma odpowiedniego do transportu produktów w temperaturze kontrolowanej (transport żywności nietrwałej mikrobiologicznie).

5. Decyzja Państwowej Stacji Sanitarnej dopuszczającej środek transportu do przewozu żywności.

6. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

7. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków umowy.

Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród poniżej podanych form w terminie do 06 października 2014 r., do godz. 1400

- pisemnie na adres Zamawiającego

- faksem na numer 94 3739048

- w wersji elektronicznej na adres zs1bb@interia.pl

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni – na adres Zamawiającego.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Oferta cenowa 100%

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postepowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Dodatkowych informacji udziela: Dorota Uran, pod numerem telefonu 943739004.

Zatwierdził

Elżbieta Andrasz

 >>Załączniki do pobrania<<

wrz 09

Zmiany do SIWZ

ZMIANA DO SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

W związku z błędnym zapisem nr konta na które należy wpłacać wadium, zmianie ulega w dziale 7 SIWZ pkt 4 otrzymując brzmienie:

 1. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór

Konto Nr 77 9317 1025 1300 2772 2000 0010

tytuł wpłaty: Wadium – Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1
w Białym Borze
, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Z uwagi na charakter zmian, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert oraz rozpatrywaniu ofert.

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

wrz 03

Przetarg

Biały Bór 03.09.2014 r.

Nr sprawy: ZS1.271.1.2014.JP

DYRKTOR

Zespołu Szkół Nr 1w Białym Borze

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości przekraczającej 30.000 euro na zadanie pn.:

Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs1bb.pl

Numer ogłoszenia: 188629 – 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 , ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3739048, 3739153, faks 94 3739048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1bb.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19 oraz dowozie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności. 2. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 2.1 Codzienne przygotowanie w kuchni Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Dworcowa 19, zgodnie z normami żywieniowymi i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, posiłków i wydawanie posiłków dla żywienia zbiorowego: a) dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, na stołówce szkolnej od godziny 11.20 do godziny 15:15 z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz dni ustawowo wolnych od nauki, b) dla dzieci oddziału 0 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Dworcowej 19 – śniadania w godzinach od 8.00 do 9.00, obiadu i podwieczorku w godz. jak w pkt a, również na stołówce szkolnej, c) transport na koszt Wykonawcy i wydawanie obiadów dla uczniów w szkołach filialnych tj. Szkoła Podstawowa w Drzonowie i Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – obiady wydawane w godzinach od 10:45 do 12:00 w pomieszczeniu udostępnionym przez Dyrektora Szkoły; – dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne, – Zamawiający bez dodatkowych kosztów udostępni Wykonawcy pomieszczenia i naczynia do wydawania posiłków, – Wykonawca jest zobowiązany do umycia naczyń i odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów), 2.2 Wykonawca będzie własnymi siłami przygotowywał i wydawał posiłki. 2.3 Pomieszczenia stołówki znajdujące się w budynku Zespołu Szkól nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19, na czas wydawania posiłków Zamawiający udostępni nieodpłatnie, w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza stosowania cateringu zewnętrznego. Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19. 2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach nauki szkolnej i innych dniach pobytu uczniów w szkole, a w pozostałe dni takie jak np. ferie po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym oraz kierownikami właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. 2.6 Dodatkowo Wykonawca będzie także zobowiązany prowadzić dożywianie dla kolonii, które będą w okresie wakacyjnym w szkole. 2.7 Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) Zespół Szkół Nr 1 – 185 b) Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 31 c) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – 34 2.8 Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 250 szt. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 2.9 Zamawiający zastrzega, że ilości obiadów, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych jako szacunkowe. 2.10 Wykonawca jest zobowiązany również do sprzedaży obiadów uczniom nie objętym Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w cenie równej, jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym obiady). 2.11 Wykonawca zapewni możliwość wyboru zakupu przez ucznia zupy lub II dania w cenie ustalonej na podstawie złożonej oferty. 2.12 Przygotowywane dla uczniów posiłki muszą być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, a także przynajmniej 3 razy w tygodniu powinny składać się z dania mięsnego, surówki i kompotu, tj.: 2 razy jednodaniowe posiłki w postaci zupy z wkładką mięsną + pieczywo i 3 razy posiłek w postaci drugiego dania. 2.13 Dopuszcza się raz w tygodniu dania: kopytka, pierogi, naleśniki lub krokiety. 2.14 Raz na dekadę (10 dni) obowiązkowo danie rybne. 2.15 Posiłki nie mogą powtarzać się w danej dekadzie. 2.16 Wartość energetyczna całego posiłku nie może być mniejsza niż 880 kcal, tj. 40% całodziennego zapotrzebowania energetycznego przyjętego średnio dla dzieci szkolnych (2200 kcal). Posiłek powinien zawierać wszystkie zalecane składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. 2.17 Po upływie 2 miesięcy dożywiania Zamawiający może wykonać ocenę laboratoryjną posiłku. 2.18 Zamawiający zastrzega sobie wgląd do jadłospisów dziennych. 2.19 W trakcie trwania zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy zmianę pomieszczenia (na terenie szkoły) wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych. 3. W kwestii umów na wydawanie i rozliczanie posiłków objętych Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wykonawca zawrze umowę z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w pozostałych przypadkach z indywidualnymi osobami korzystającymi z posiłków. 4. Minimalna miesięczna stawka czynszu za dzierżawę kuchni i pomieszczeń pomocniczych nie może być niższa niż 1 220,00 zł netto. 5. Płatność za dzierżawę następować będzie przelewem na konto bankowe Zamawiającego do dnia 10 każdego miesiąca. 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 7. Doposażenie wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi na własny koszt Wykonawca (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Wykonawcy). 8. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne, konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń. 9. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10. Wykonawca, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za opomiarowanie oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (odczyt licznika), woda i kanalizacja (wg wskazań wodomierza – zużycia wody), konserwacja dźwigu (100% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług), centralne ogrzewanie (proporcjonalnie, do wskazań zużycia ciepła dla całej powierzchni szkoły do powierzchni dzierżawionej ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni miesiąc z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze), podatek od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 12. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad stanowiące przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 14. Umowę na wywóz nieczystości stałych Wykonawca zawrze indywidualnie z firmą świadczącą usługi tego typu. 15. Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez Wykonawcę pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 16. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podawania przyczyn. 17. Łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 650 m2 (cały obiekt – 6.553,30 m2). Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1do SIWZ. 18. Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w przeznaczonych do wynajmu pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złoty). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór Konto Nr 79 9317 1025 1300 2772 2000 0010 tytuł wpłaty: Wadium – Prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp i wykaże posiadanie: – zezwolenia na przygotowywanie i dostawę posiłków wydane przez właściwy terenowo oddział sanepidu,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonali co najmniej 1 usługę gastronomiczną, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (żywienie zbiorowe) lub wykażą prowadzenie lokalu gastronomicznego przez okres min 1 roku, wraz z podaniem jej daty, miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku – Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku – Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, – opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złoty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Zobowiązanie innych podmiotów – wg zał. 8, 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, 3) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: – zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego: – zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, 5) uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: – gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. – wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1bb.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, Sekretarat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

do pobrania

>>SIWZ<<

>>Załączniki do SIWZ<<

>>Załączniki<<

sie 28

Rozpoczęcie roku szkolnego

U W A G A !

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

ODBĘDZIE SIĘ w HALI SPORTOWEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w BIAŁYM BORZE

(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)

1września 2014 r. o godz. 900.

PO APELU SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

lip 06

Wyprawka Szkolna

UWAGA RODZICE!

W ROKU 2014 PROGRAMEM „WYPRAWKA SZKOLNA” – DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW BĘDĄ OBJĘCI UCZNIOWIE ROZPOCZYNAJĄCY EDUKACJĘ SZKOLNĄ W KLASACH II,III lub VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PONADTO, POMOCĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, W TYM PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OBJĘTO TAKŻE UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, NIEKORZYSTAJĄCY Z PODRĘCZNIKÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

PROGRAMEM BĘDĄ TAKŻE OBJĘCI UCZNIOWIE SŁABOSŁYSZĄCY, SŁABOWIDZĄCY, NIESŁYSZĄCY, Z  UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W   PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYMIENIONA WYŻEJ, POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, UCZĘSZCZAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

RODZICE UCZNIÓW BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ O POMOC JEŚLI DOCHÓD W RODZINIE NIE PRZEKRACZA 539 zł (NETTO) NA OSOBĘ.

Kl. II, III – do 225 zł

Kl. VI – do 325 zł

Kl. IV – VI – uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – do 325 zł

KL. IV – VI- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego) – do 225 zł

Gimnazjum – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego) – do 225 zł

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 26 SIERPNIA 2014 R.

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓL NR 1!

>>POBIERZ WNIOSEK<<

WYPEŁNIONE WNIOSKI SKŁADA SIĘ OD 01.09.2014 R. DO 05.09.2014 R.

cze 24

Wycieczka

02.06.2014 uczniowie klas Ia, Ib i IIb SP nr1 w Białym Borze wybrali się na wycieczkę do Łeba Parku.

Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w wiosce indiańskiej. Były to trzy godziny wyśmienitej zabawy, czyli:

 • strzelanie z łuku,

 • rodeo, próba utrzymania się na mustangu,

 • rzuty lassem i podkową,

 • przeprawa indiańskim canoe,

 • nadawanie barw i imion plemiennych,

 • wspólny śpiew i taniec słońca.

Następnie, pełni wrażeń, udaliśmy się do Parku Dinozaurów. Spacerując wytyczonymi ścieżkami mogliśmy podziwiać prehistoryczne gady. Każdy uczestnik mógł też sprawdzić swoje umiejętności jeżdżąc pojazdami Flinstonów na specjalnym torze.

Po przerwie obiadowej czekały na nas kolejne atrakcje. Najpierw były pirackie potyczki z Jackiem Sparrowem, tatuaże i chrzest. Wszyscy wykazując się odwagą otrzymali certyfikat przyjęcia do pirackiej rodziny. Na zakończenie były lody i super zabawa na placu zabaw. Wesoło bawiliśmy się na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach.

Zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do szkoły.

Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą dzieci czuwały: B. Karniewicz, D. Kwaśniewska, A. Szpiec i B. Wacławska.

DSC01246

DSC01244

DSC01241

DSC01257

DSC01252

cze 24

Zakończenia roku szkolnego

Zakończenia roku szkolnego:

 • 26.06.2014 r. (czwartek) – apel z okazji zakończenia roku szkolnego o godz. 900 dla uczniów Gimnazjum nr 1,

 • 27.06.2014 r. (piątek) – apel z okazji zakończenia roku szkolnego o godz. 900 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

cze 10

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI -Zabytki naszej miejscowości.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego:

Konkurs plastyczny przeprowadzono w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza .

Temat przewodni:

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI -Zabytki naszej miejscowości.

Wyniki konkursu;

kategoria I

I miejsce Elwira Kwiecień SP nr 1 Biały Bór

II miejsce Karolina Michalik SP nr 1 Biały Bór

III miejsce Natalia Barszcz SP Drzonowo

kategoria II

I miejsce Wiktoria Tychończuk SP Drzonowo

II miejsce Oliwia Trybulska SP Drzonowo

III miejsce Klaudia Duda SP Drzonowo

kategoria III

I miejsce Aleksandra Widuch Gimnaz jum nr 1 Biały Bór

II miejsce Zuzanna Weckwert Gimnazjum nr 1 Biały Bór

III miejsce Filip Weckwert Gimnazjum nr 1 Biały Bór

Violetta Pączkowska

Starsze posty «