Kwi 28

Rajd rowerowy

We wtorek 26 kwietnia 2016 odbył się Rajd Rowerowy, który zapoczątkował serię eventów i uroczystości z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze oraz 10-lecia nadania im. Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół nr 1 .

W Rajdzie brali udział nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły.

Pomimo niesprzyjającej pogody,  zwłaszcza dość porywistego wiatru, odważnie ruszyliśmy drogami białoborskiej gminy, przyodziani w okolicznościowe koszulki.

Rowery sprawowały się bez zarzutu, humory dopisywały, nawet co bardziej wytrwali powtórzyli trasę wracając tą samą drogą.

Składamy podziękowania komendantowi Białoborskiej Policji panu Józefowi Soroce za wyprowadzenie grupy w kierunku Kaliski, dalej pojechaliśmy bezpiecznie.

                                                             Organizator przedsięwzięcia:
                                                              Grażyna Balejko Czupa

Kwi 07

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy dla rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów
na 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 1
i 10-lecie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 1
w Białym Borze.

26.04.2016 r. – wtorek, godz. 16:00.

W programie:

 • przejazd trasą rowerową Biały Bór – Kołtki – Sępolno Wielkie – żwirownia (góra piasku) – powrót do Białego Boru drogą nad jeziorem (trasa ok. 20 km).

 • wejście na „górę piasku” (pamiątkowe zdjęcie grupowe).

Całość wydarzenia będzie dokumentowana zdjęciami, a zdjęcia przedstawione zostaną na wystawie do obejrzenia na jubileuszu szkoły.

Organizator: Grażyna Balejko Czupa.

Zapisy do 15 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Wpisowe – 20 złotych (koszty pamiątkowej koszulki).

Ilość osób nielimitowana.

Dla weteranów kolarstwa możliwa jest trasa dłuższa (przez Grabowo).

Mar 03

Jubileusz

image003image002

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

POD HONOROWYM PATRONATEM

BURMISTRZA BIAŁEGO BORU PAWŁA MIKOŁAJEWSKIEGO

70 lat wspomnień…”

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze

oraz 10-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza

Zespołowi Szkół nr 1

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

serdecznie zapraszają

na obchody Jubileuszu.

Uroczystość odbędzie się 13 maja 2016 roku

w budynku ZS nr 1, ul. Dworcowa 19.

Program uroczystości:

 • 9:00 – uroczysta Msza św. w intencji Nauczycieli, Pracowników, Uczniów i Absolwentów w kościele NMP Królowej Polski w Białym Borze

 • 10:00 – przemarsz zaproszonych Gości, Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów do budynku Zespołu Szkół nr 1

 • 10:30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 • 11:00 – uroczysta akademia w hali sportowej ZS nr 1

Od godz. 14.00 absolwenci będą mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.

Mar 02

Jubileusz

image002

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

POD HONOROWYM PATRONATEM

BURMISTRZA BIAŁEGO BORU PAWŁA MIKOŁAJEWSKIEGO

 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku nasza Szkoła obchodzić będzie dwie niezwykle doniosłe rocznice: 70 – lecie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 10 – lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół nr 1.

Obchody jubileuszowe odbędą się w dniach 12-13 maja 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji naszego przedsięwzięcia. Oferujemy możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych i na portalach internetowych. Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji zaproponowane przez Państwa.

Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę, jaką jest Jubileusz.
W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników, gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Fundusze pozyskane od sponsorów zostaną przeznaczone na wzbogacenie imprezy Jubileuszowej i zrealizowanie zamierzonych inicjatyw, a jednocześnie będą wkładem
w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 3739048, jak również na stronie internetowej naszej placówki. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e-mail : zs1bb@poczta.onet.pl

Pokładając nadzieję w Państwa przychylna reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty: KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Białym Borze:
98 9317 1025 1300 1528 2000 0001,
ul. Dworcowa19, 78-425 Biały Bór z dopiskiem „ Jubileusz”.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja wraz z Komitetem Organizacyjnym

Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Lut 15

Jubileusz

70 lat wspomnień…”

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

serdecznie zapraszają

na obchody Jubileuszu.

Uroczystość odbędzie się 13 maja 2016 roku

w budynku ZS nr 1, ul. Dworcowa 19.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice

Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Lut 15

Jubileusz

W związku z planowanym Jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze oraz 10-leciem nadania szkole im. Henryka Sienkiewicza Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do byłych nauczycieli, uczniów, rodziców o udostępnienie zdjęć i innych pamiątek związanych ze szkołą. Opisane zdjęcia i pamiątki można składać w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcy klasy. Zostaną one zwrócone właścicielom po uroczystości. Zdjęcia można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: markkarasinski@gmail.com

Będziemy wdzięczni za pomoc w uświetnieniu tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1

oraz Komitet Organizacyjny

Sty 27

Ferie 2016

PLAN ZAJĘĆ NA FERIE ZIMOWE

w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

luty 2016 r.

DATA
GODZINA
TYP ZAJĘĆ
MIEJSCE
ODPOWIEDZIALNY
01.02.2016 r.
poniedziałek
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
Zajęcia: gry i zabawy komputerowe.
Zima w malarstwie
Zajęcia sportowe
2/11
2/12
Hala sportowa
Anna Kumpin
Monika Ciszek,
Beata Adamczak
Dorota Kwaśniewska
Bożena Wacławska
02.02.2016 r.
wtorek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Krystyna Andrasz
Elżbieta Zawiślak
03.02.2016 r.
środa
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Danuta Żyłka
Zofia Waszkinel
Halina Kleban
04.02.2016 r.
czwartek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Bożena Winiarska
Olga Wołoszynowska
Krystyna Dymarska
05.02.2016 r.
piątek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Bogdan Żuchliński
08.02.2016 r.
poniedziałek
Zajęć nie będzie
09.02.2016 r.
wtorek
Zajęć nie będzie
10.02.2016 r.
środa
Zajęć nie będzie
11.02.2016 r.
czwartek
9:00 – 12:00
Zajęcia komputerowe
2/3
Ewa Karasińska
Marek Karasiński
12.02.2016 r.
piątek
9:00 – 12:00
Zajęcia plastyczne – Zima
2/9
Aleksandra Henke

Gru 21

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy zadania:

„Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – dalej: „ustawa PZP”), który stanowi:

„Art.92.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)        wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

[…]
4)        terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”

niniejszym zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty):

Oferta nr 1 – TESS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin

Oferta uzyskała 97,00 pkt (cena – 95,00 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „144 833,76 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy            i 76/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

 1. nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację):

Oferta nr 2 – „ADAMUS” PHU Paweł Usidus ul. Szarych Szeregów 1, 75-130 Koszalin

Oferta uzyskała 53,97 pkt (cena – 50,97 pkt, doświadczenie – 3 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „269 928,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 5 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 3 –CATERING 7 Wieńczysław Młyński ul. Boczna 13, 78-400 Szczecinek

Oferta uzyskała 95,45 pkt (cena – 90,42 pkt, doświadczenie – 5 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „152 168,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 10 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 4 – Auto-Bar „LEŚNY” Bogusława Rzyska  Sporysz 4/4, 77-304 Rzeczenica

Oferta uzyskała 78,37 pkt (cena – 76,37 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „180 172,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa  00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

 1. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w dniu 22 grudnia 2015 w godzinach      8:00 – 11:30.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

Elżbieta Andrasz

Gru 10

Z MIKOŁAJEM NA SAHARZE

5 grudnia 2015 roku w progach Zespołu Szkół nr 1 zagościły dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu całej gminy Biały Bór. Odbyła się tu tradycyjna impreza mikołajkowa, organizowana corocznie przez Fundację „Promyk” oraz wolontariuszy z ZS nr 1. Tym razem Mikołaj zagościł na Saharze. W stołówce szkolnej „wyrosły” piramidy, „popłynął” Nil, na którego brzegu szczerzyły kły groźne, choć papierowe krokodyle. Na holu szkoły można było podziwiać niezwykłe prace plastyczne Grzegorza Lebiody, którymi zainteresował się również obecny na spotkaniu dziennikarz lokalnej prasy oraz sam p. Burmistrz Białego Boru.

Imprezę rozpoczęła p. Wanda Król – przewodnicząca RM, która przywitała wszystkich zgromadzonych i życzyła im wesołej zabawy. P. dyrektor ZS nr 1 Elżbieta Andrasz przyłączyła się do tych życzeń oraz podziękowała wszystkim wolontariuszom oraz nauczycielom, którzy bezinteresownie pracowali, aby ten dzień wypadł jak najwspanialej. Uroczystość zaszczyciła swą obecnością również p. Agnieszka Czerniecka – Radna RM, a p. Maria Dragan, prezes „Promyka”, która nie mogła osobiście uczestniczyć w mikołajkach, przesłała serdeczne życzenia, które zostały odczytane przez prowadzącą imprezę.

Następnie dzieci skorzystały z przygotowanego poczęstunku, do którego swą finansową cegiełkę dorzucili – jak zwykle hojni w takich sytuacjach – państwo Marzanna i Tomasz Polehońscy. Jednocześnie podziwiano występ uczennic z klas I – III SP nr 1, które wykonały świąteczną piosenkę i zatańczyły żywiołowy taniec.

Potem przyszedł czas na zabawy plastyczne. Przy wsparciu wolontariuszy dzieci wykonywały naszyjniki Kleopatry, rysowały wielbłądy, ale powstawały również typowe ozdoby choinkowe. Jednocześnie odbywały się także zabawy i gry ruchowe.

Kolejną atrakcją było wspólne śpiewanie kolęd wraz z uczennicami gimnazjum oraz obejrzenie krótkiego przedstawienia pt. „Moc prezentów” przygotowanego przez teatralny zespół „Jedynka”.

Na zakończenie głos zabrał również p. Burmistrz Paweł Mikołajewski, który tradycyjnie obdarował wszystkie dzieci czekoladowymi mikołajkami. A potem… przybył prawdziwy Mikołaj z ogromnym workiem świątecznych prezentów. Ich zakup był możliwy dzięki finansowemu wsparciu gminy Biały Bór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Kolejna edycja mikołajkowych spotkań już za rok !

Elżbieta Zawiślak

Gru 03

Ogłoszenie o przetargu

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1w Białym Borze

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości przekraczającej 30.000 euro na zadanie pn.:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs1bb.pl

Numer ogłoszenia: 178601 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 , ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3739048, 3739153, faks 94 3739048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs1bb.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności . 2. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 2.1 Codzienne przygotowanie w kuchni Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Dworcowa 19, zgodnie z normami żywieniowymi i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, posiłków i wydawanie posiłków dla żywienia zbiorowego: a) dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, na stołówce szkolnej od godziny 11.20 do godziny 15:15 z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz dni ustawowo wolnych od nauki, b) dla dzieci oddziału 0 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Dworcowej 19 – śniadania w godzinach od 8.00 do 9.00, obiadu w godz. jak w pkt a, również na stołówce szkolnej, c) transport na koszt Wykonawcy i wydawanie obiadów dla uczniów w szkołach filialnych tj. Szkoła Podstawowa w Drzonowie i Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – obiady wydawane w godzinach od 10:45 do 12:00 w pomieszczeniu udostępnionym przez Dyrektora Szkoły; – dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne, – Zamawiający bez dodatkowych kosztów udostępni Wykonawcy pomieszczenia i naczynia do wydawania posiłków, – Wykonawca jest zobowiązany do umycia naczyń i odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów), 2.2 Wykonawca będzie własnymi siłami przygotowywał i wydawał posiłki. 2.3 Pomieszczenia stołówki znajdujące się w budynku Zespołu Szkól nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19, na czas wydawania posiłków Zamawiający udostępni nieodpłatnie, w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1. (Utrzymanie czystości w pomieszczeniu stołówki szklonej należy do Wykonawcy). 2.4 Zamawiający nie dopuszcza stosowania cateringu zewnętrznego. Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19. 2.5 Posiłki muszą być podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się używania naczyń: papierowych, plastikowych, styropianowych. Niedopuszczalne jest używanie jednorazowych sztućców 2.6 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków z produktów, które będą wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu / przedstawicielom Ośrodka Pomocy Społecznej/ przedstawicielom Rady Rodziców (w ścisłej współpracy z Zamawiającym) każdorazowo do wglądu faktury potwierdzające zakup produktów, z których przygotowywane są posiłki. 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach nauki szkolnej i innych dniach pobytu uczniów w szkole, a w pozostałe dni takie jak np. ferie po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym oraz kierownikami właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. 2.9 Wykonawca dostarczy posiłki do szkół filialnych (tj. do Drzonowa i Sępolna Wielkiego) transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu z zachowaniem łańcucha chłodniczego i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. Posiłki należy transportować w termosach, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 ºC, drugiego dania 65º C, maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, surówki) 15 ºC. 2.10 Brudne termosy nie mogą zostawać w placówce do dnia następnego. 2.11 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędna wiedzę oraz wykwalifikowaną kadrę która powinna posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HCCP a także aktualne książeczki zdrowia. 2.12 Dodatkowo Wykonawca będzie także zobowiązany prowadzić dożywianie dla kolonii, które będą w okresie wakacyjnym w szkole. 2.13 Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) Zespół Szkół Nr 1 – 113 b) Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 27 c) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – 30 d) Zespół Szkół Nr 1- oddział O- 24 (drugie śniadanie + obiad) 2.14 Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 170 szt. + 24 posiłki dla dzieci z oddziału O. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 2.15 Zamawiający zastrzega, że ilości obiadów, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych jako szacunkowe. 2.16 Wykonawca jest zobowiązany również do sprzedaży obiadów uczniom nie objętym Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w cenie równej, jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym obiady). 2.17 Przygotowywane dla uczniów posiłki muszą być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, a także przynajmniej 3 razy w tygodniu powinny składać się z dania mięsnego, surówki i kompotu, tj.: 2 razy jednodaniowe posiłki w postaci zupy z wkładką mięsną + pieczywo i 3 razy posiłek w postaci drugiego dania. 2.18 Dopuszcza się raz w tygodniu dania: kopytka, pierogi, naleśniki lub krokiety. 2.19 Dwa razy na dekadę (10 dni) obowiązkowo danie rybne. 2.20 Posiłki nie mogą powtarzać się w danej dekadzie. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielonego za wyjątkiem gołąbków i spaghetti) na rzecz całych sztuk mięsa. 2.21 Wartość energetyczna całego posiłku nie może być mniejsza niż 880 kcal, tj. 40% całodziennego zapotrzebowania energetycznego przyjętego średnio dla dzieci szkolnych (2200 kcal). Posiłek powinien zawierać wszystkie zalecane składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. 2.22 Bezwzględnie należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. Poz. 1256 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 2.23 Po upływie 2 miesięcy dożywiania Zamawiający może wykonać ocenę laboratoryjną posiłku. 2.24 Zamawiający zastrzega sobie wgląd do jadłospisów dziennych. 2.25 W trakcie trwania zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy zmianę pomieszczenia (na terenie szkoły) wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych. 3. W kwestii umów na wydawanie i rozliczanie posiłków objętych Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wykonawca zawrze umowę z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w pozostałych przypadkach z indywidualnymi osobami korzystającymi z posiłków. 4. Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę kuchni i pomieszczeń pomocniczych wynosi 100 zł netto ( słownie: sto złotych 00/100). 5. Płatność za dzierżawę następować będzie przelewem na konto bankowe Zamawiającego do dnia 10 każdego miesiąca. 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 7. Doposażenie wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi na własny koszt Wykonawca (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Wykonawcy). 8. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne, konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń. 9. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10. Wykonawca, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za opomiarowanie oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (odczyt licznika), woda i kanalizacja (wg wskazań wodomierza – zużycia wody), konserwacja dźwigu (100% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług), dozór techniczny dźwigu, centralne ogrzewanie (proporcjonalnie, do wskazań zużycia ciepła dla całej powierzchni szkoły do powierzchni dzierżawionej ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni miesiąc z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze), podatek od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 12. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad stanowiące przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 14. Umowę na wywóz nieczystości stałych Wykonawca zawrze indywidualnie z firmą świadczącą usługi tego typu. 15. Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez Wykonawcę pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 16. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podawania przyczyn. 17. Łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 412,50 m2 (cały obiekt – 6.553,30 m2). Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1do SIWZ.

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złoty). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór Konto Nr 77 9317 1025 1300 2772 2000 0010 tytuł wpłaty: Wadium – Przygotowywanie i wydawanie posiłków – Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp i wykaże posiadanie: – zezwolenia na przygotowywanie i dostawę posiłków wydane przez właściwy terenowo oddział sanepidu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaz usług i wykaże wykonanie, co najmniej jednej (1) usługi polegającej na usłudze gastronomicznej, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. prowadzenie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostce oświatowej o wartości usługi nie mniejszej niż 60.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaże posiadanie średniego rocznego zatrudnienia w wielkości min. 2 osób, w tym dysponowanie na dzień składania ofert: – 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, z których każda posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, – opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złoty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Decyzja właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotycząca spełnienia warunków do przygotowywania posiłków, właściwego mycia opakowań transportowych i dostawę posiłków. 2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 3) Dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa); 4) Dokumenty wykazujące, iż Wykonawca na dzień składania oferty prowadzi zbiorowe żywienie dzieci i młodzieży

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95

 • 2 – Doświadczenie – 5

IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, 3) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: – zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego: – zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, – zmiana rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia. 5) uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: – gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. – wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zs1bb.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, w Sekretariacie szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, w Sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

>>DO POBRANIA<<

Starsze posty «