lis 25

Przetarg

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 1w Białym Borze

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości przekraczającej 30.000 euro na zadanie pn.:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs1bb.pl

Numer ogłoszenia: 173443 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 , ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3739048, 3739153, faks 94 3739048.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs1bb.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności. 2. Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 2.1 Codzienne przygotowanie w kuchni Zespołu Szkół Nr 1 zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Dworcowa 19, zgodnie z normami żywieniowymi i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia, posiłków i wydawanie posiłków dla żywienia zbiorowego: a) dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, na stołówce szkolnej od godziny 11.20 do godziny 15:15 z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz dni ustawowo wolnych od nauki, b) dla dzieci oddziału 0 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Dworcowej 19 – śniadania w godzinach od 8.00 do 9.00, obiadu w godz. jak w pkt a, również na stołówce szkolnej, c) transport na koszt Wykonawcy i wydawanie obiadów dla uczniów w szkołach filialnych tj. Szkoła Podstawowa w Drzonowie i Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – obiady wydawane w godzinach od 10:45 do 12:00 w pomieszczeniu udostępnionym przez Dyrektora Szkoły; – dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne, – Zamawiający bez dodatkowych kosztów udostępni Wykonawcy pomieszczenia i naczynia do wydawania posiłków, – Wykonawca jest zobowiązany do umycia naczyń i odbioru pozostałości po wydanych posiłkach (odpadów), 2.2 Wykonawca będzie własnymi siłami przygotowywał i wydawał posiłki. 2.3 Pomieszczenia stołówki znajdujące się w budynku Zespołu Szkól nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19, na czas wydawania posiłków Zamawiający udostępni nieodpłatnie, w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1. (Utrzymanie czystości w pomieszczeniu stołówki szklonej należy do Wykonawcy). 2.4 Zamawiający nie dopuszcza stosowania cateringu zewnętrznego. Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19. 2.5 Posiłki muszą być podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się używania naczyń: papierowych, plastikowych, styropianowych. Niedopuszczalne jest używanie jednorazowych sztućców 2.6 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków z produktów, które będą wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu – przedstawicielom Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawicielom Rady Rodziców (w ścisłej współpracy z Zamawiającym) każdorazowo do wglądu faktury potwierdzające zakup produktów, z których przygotowywane są posiłki. 2.8 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług objętych przedmiotem zamówienia, w dniach nauki szkolnej i innych dniach pobytu uczniów w szkole, a w pozostałe dni takie jak np. ferie po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym oraz kierownikami właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. 2.9 Wykonawca dostarczy posiłki do szkół filialnych ( tj. do Drzonowa i Sępolna Wielkiego) transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu z zachowaniem łańcucha chłodniczego i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu. Posiłki należy transportować w termosach, zapewniających temperaturę żywności zgodną z wymogami, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75 ºC, drugiego dania 65º C, maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, surówki) 15 ºC. 2.10 Brudne termosy nie mogą zostawać w placówce do dnia następnego. 2.11 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędna wiedzę oraz wykwalifikowaną kadrę która powinna posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HCCP a także aktualne książeczki zdrowia. 2.12 Dodatkowo Wykonawca będzie także zobowiązany prowadzić dożywianie dla kolonii, które będą w okresie wakacyjnym w szkole. 2.13 Szacunkowa ilość posiłków wynosi: a) Zespół Szkół Nr 1 – 112 b) Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 27 c) Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – 29 d) Zespół Szkół Nr 1- oddział O- 24 (drugie śniadanie + obiad) 2.14 Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. Orientacyjna ilość codziennie wydawanych obiadów wynosi 150 szt. + 24 posiłki dla dzieci z oddziału O. Liczba ta w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie, co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 2.15 Zamawiający zastrzega, że ilości obiadów, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych jako szacunkowe. 2.16 Wykonawca jest zobowiązany również do sprzedaży obiadów uczniom nie objętym Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w cenie równej, jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym obiady). 2.17 Przygotowywane dla uczniów posiłki muszą być zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, a także przynajmniej 3 razy w tygodniu powinny składać się z dania mięsnego, surówki i kompotu, tj.: 2 razy jednodaniowe posiłki w postaci zupy z wkładką mięsną + pieczywo i 3 razy posiłek w postaci drugiego dania. 2.18 Dopuszcza się raz w tygodniu dania: kopytka, pierogi, naleśniki lub krokiety. 2.19 Dwa razy na dekadę (10 dni) obowiązkowo danie rybne. 2.20 Posiłki nie mogą powtarzać się w danej dekadzie. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego ( mielonego za wyjątkiem gołąbków i spaghetti) na rzecz całych sztuk mięsa. 2.21 Wartość energetyczna całego posiłku nie może być mniejsza niż 880 kcal, tj. 40% całodziennego zapotrzebowania energetycznego przyjętego średnio dla dzieci szkolnych (2200 kcal). Posiłek powinien zawierać wszystkie zalecane składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia. 2.22 Bezwzględnie należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. Poz. 1256 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 2.23 Po upływie 2 miesięcy dożywiania Zamawiający może wykonać ocenę laboratoryjną posiłku. 2.24 Zamawiający zastrzega sobie wgląd do jadłospisów dziennych. 2.25 W trakcie trwania zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy zmianę pomieszczenia (na terenie szkoły) wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych. 3. W kwestii umów na wydawanie i rozliczanie posiłków objętych Programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, wykonawca zawrze umowę z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w pozostałych przypadkach z indywidualnymi osobami korzystającymi z posiłków. 4. Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę kuchni i pomieszczeń pomocniczych wynosi 500 zł netto (słownie: pięćset złotych). 5. Płatność za dzierżawę następować będzie przelewem na konto bankowe Zamawiającego do dnia 10 każdego miesiąca. 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 7. Doposażenie wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej ponosi na własny koszt Wykonawca (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i są po jej wygaśnięciu własnością Wykonawcy). 8. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne, konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń. 9. Na własny koszt Wykonawca będzie przeprowadzał niezbędne naprawy i remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10. Wykonawca, poza czynszem, będzie uiszczał opłaty stałe za opomiarowanie oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (odczyt licznika), woda i kanalizacja (wg wskazań wodomierza – zużycia wody), konserwacja dźwigu (100% wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usług), dozór techniczny dźwigu, centralne ogrzewanie (proporcjonalnie, do wskazań zużycia ciepła dla całej powierzchni szkoły do powierzchni dzierżawionej ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni miesiąc z terminem płatności wskazanym na otrzymanej fakturze), podatek od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 12. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad stanowiące przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania. 14. Umowę na wywóz nieczystości stałych Wykonawca zawrze indywidualnie z firmą świadczącą usługi tego typu. 15. Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez Wykonawcę pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. 16. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podawania przyczyn. 17. Łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi: 650 m2 (cały obiekt – 6.553,30 m2). Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1do SIWZ. 18. Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w przeznaczonych do wynajmu pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złoty). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór Konto Nr 79 9317 1025 1300 2772 2000 0010 tytuł wpłaty: Wadium – Przygotowywanie i wydawanie posiłków – Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze, a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp i wykaże posiadanie: – zezwolenia na przygotowywanie i dostawę posiłków wydane przez właściwy terenowo oddział sanepidu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaz usług i wykaże wykonanie, co najmniej jednej (1) usługi polegającej na usłudze gastronomicznej, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. prowadzenie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostce oświatowej o wartości usługi nie mniejszej niż 60.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp., – wykaże posiadanie średniego rocznego zatrudnienia w wielkości min. 2 osób, w tym dysponowanie na dzień składania ofert: – 2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, z których każda posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, – opłaconą polisę wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie należnych składek na dzień składania ofert lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złoty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Zobowiązanie innych podmiotów, 2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95

 • 2 – Doświadczenie – 5

IV.2.2)

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp polegających na: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zmiany numerów kont bankowych stron zamówienia, 3) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: – zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego: – zmiana wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych tj. zmiana podatku VAT, – zmiana rozwiązań z uwagi na postęp lub zmianę obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację zamówienia. 5) uzasadniona zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku: – gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego. – wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zs1bb.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 19, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor

Elżbieta Andrasz

>>DO POBRANIA<<

lis 18

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do byłych nauczycieli, uczniów, rodziców o udostępnienie zdjęć i innych pamiątek związanych ze szkołą. Opisane zdjęcia i pamiątki zostaną zwrócone właścicielom po uroczystości. Zdjęcia można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: markkarasinski@gmail.com

Będziemy wdzięczni za pomoc w uświetnieniu tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1

oraz Komitet Organizacyjny

lis 16

Zbiórka karmy

W dniach od 02.11 – 13.11. 2015 r. została przeprowadzona VI akcja zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska. W tym roku zebraliśmy aż 958,405 w tym 80,5 kg Przedszkole Miejskie w Białym Borze.

Uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem. Bezkonkurencyjna okazała się klasa II A której wychowawczynią jest Pani Aleksandra Henke. Uczniowie tej klasy zebrali 329,240 kg.

II miejsce zajęła klasa IV B, której wychowawczynią jest Pani Alina Świrydo, klasa ta zebrała 232,455 kg karmy,

III miejsce zajęła klasa I A, której wychowawczynią jest Pani Beata Adamczak, klasa zebrała 92,565 kg karmy. W konkurencji indywidualnej najwięcej karmy przyniosła Zuzanna Kołosowska oraz Jakub Świątkiewicz.

Karmę w całości przekazaliśmy do schroniska dla zwierząt w Szczecinku.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy za ofiarność i chęć niesienia pomocy pokrzywdzonym zwierzętom.

Akcję corocznie organizują nauczyciele Pani Danuta Grygorowicz i Pan Bogdan Żuchliński pracujący w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

lis 13

Wybór oferty

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI Do 30 TYSIĘCY EURO

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa mebli przeznaczonych do wyposażenia stołówki szklonej”

 1. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do dnia 04 12 2015

3.Wartość zamówienia 11 000,00 zł / 2 603,61 EURO

4.Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia- Elżbieta Andrasz

 1. Data ustalenia wartości zamówienia: 28 10 2015
 2. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto uwagi
1 Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

Ul. Lubomira 29 A, 62-090Mrowino

12 000,00/ 14 760,00
2 METALBIT Andrzej Kończyk

Ul. Zwycięzców 26,

 78-460 Barwice

6 750,00/ 8 302,50
3 „DRZEWIARZ-BIS” SP.Z O.O. ul Kardynałą Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

9 146,34/ 11 250,00
4 Fabryka Pomocy Naukowych

Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7,

48-300 Nysa

8 025,00/ 9 870,75
5 TRONUS POLSKA  Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa

14 535,00/ 17 878,05
6 Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 41,

83-300Kartuzy

9 150,00 / 11 254,50
7 NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.

Ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź

9 300,81/ 11 440,00
8 Moje Bambino Sp. z o.o.. Sp. K, ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

9 513,82/ 11 702,00
9 Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski

Ul.Morska 60

75-227 Koszalin

10 976,00 / 13 500,48
10 Grafit Meble Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 23 lok.4

95-200 Pabianice

8 100,00 / 9 963,00
11 ELDOR Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

7 765,50 / 9 551,58
12 WIDE-IN  Polska Sp. z o.o.

Ul. Michałowicza 46/2

43- 300 Bielsko- Biała

8 340,00/ 10 258,20
13 JT MEBEL Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

8 577,24/ 10 550,00

 

 

7.Informację uzyskano na podstawie: złożonych formularzy ofertowych

 

8.Wybrano wykonawcę:

 

METALBIT Andrzej Kończyk

 1. Zwycięzców 26,

78-460 Barwice

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena – oferta cenowa 100%

Postępowanie przeprowadził:

Jadwiga Przygoda

 

 

 

10.Postępowanie zatwierdził:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

Elżbieta Andrasz

 

Biały Bór, 2015-11-12

lis 13

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do przekazywania nowych pluszowych maskotek dla mały pacjentów oddziałów onkologicznych działających w: Chorzowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu. We wtorek 25 listopada nasi wolontariusze przekażą wszystkie zebrane maskotki dzieciom oraz zorganizują na oddziałach gry i zabawy oraz malowanie marzeń.

Od 2002 roku wszystkie pluszowe maskotki obchodzą swoje święto, ustanowione w setną rocznicę niezwykłego wydarzenia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt brał udział w polowaniu, w trakcie którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent kazał przerażone zwierzątko uwolnić. Świadek tego wydarzenia narysował uwolnionego misia pod opieką Prezydenta, jeden z producentów zabawek, wykorzystał rysunek jako model nowej zabawki nazwanej na cześć Prezydenta „Teddy Bear”. Od tego dnia pluszowe zabawki towarzyszą zarówno małym dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Są przy nas od najmłodszych lat, w chwilach radość, wtedy gdy się boimy czy gdy potrzebujemy otuchy.

Podopieczni Fundacji Mam Marzenie bardzo często w trakcie pierwszego spotkania z wolontariuszami, tulą się do swoich ulubionych maskotek, pokazuje je, a czasem pluszowe maskotki pomagają nam poznawać dziecięce marzenia.
Zapraszamy do udziału w akcji .. Oprócz nowych maskotek można również przekazać gry planszowe, książki jak i artykuły plastyczne.(także nowe)

Wolontariusze Agata Łazor, Kamila Jażdżewska, Małgorzata Andrasz będą zbierały maskotki. Można przynosić również do pedagoga szkolnego – Violetty Pączkowskiej. Zbieramy do 2o listopada !!!

lis 12

PROMYK

Fundacja ,, PROMYK” organizuje imprezę integracyjną pt. ,, Z MIKOŁAJEM NA SAHARZE” dla dzieci niepełnosprawnych ( w tym upośledzonych umysłowo), uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Biały Bór oraz absolwentów gimnazjum, którzy nie uczęszczają do szkoły . Zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Biały Bór ( w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2015 roku). Będzie to spotkanie integracyjne, podczas którego odbędą się zajęcia ruchowe, plastyczne oraz zabawy związane z Saharą. Impreza odbędzie się 5 grudnia 2015r. ( sobota) w stołówce Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze o godz. 11.00 . Uczestnikom zapewniamy transport.

Zgłoszenia przyjmuje Krystyna Andrasz, tel. 94 3739048 lub 94 3726100 ( po godz. 17.00), do dnia 28 listopada 2015r.

Liczba miejsc ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Fundacja ,, Promyk”

paź 30

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na zadanie zakup i dostawa mebli przeznaczonych do wyposażenia stołówki szkolnej

Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa mebli przeznaczonych do wyposażenia stołówki szkolnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania dodatkowe:

1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu meble zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Meble muszą posiadać niezbędne atesty.

2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru w oryginalnym opakowaniu lub dostarczenia asortymentu innego niż objęty zamówieniem w terminie 3 dni od daty odbioru, w a przypadku wad ukrytych

( jakościowych) w terminie 3 dni od ich ujawnienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu wadliwego towaru.

5. Dostawca udziela na dostarczony towar co najmniej 12- miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia dostawy.

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji dostawy: do dnia 04.12.2015 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1.Strony ustalają, iż za wykonanie dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę zgodnie ze złożona ofertą Wykonawcy w kwocie brutto tj. cena łącznie z podatkiem VAT- (załącznik Nr 2)

2. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.

Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród poniżej podanych form w terminie do 09 listopada 2015 r., do godz. 1200

– pisemnie na adres Zamawiającego

– faksem na numer 94 37 39 048

– w wersji elektronicznej na adres zs1bb@poczta.onet.pl

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni – na adres Zamawiającego.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Oferta cenowa 100%.

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

Zatwierdził

Elżbieta Andrasz

Do Pobrania

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3

paź 20

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

22.09.2015– pierwsze spotkania z rodzicami , wybór przedstawicieli Rady Rodziców , zapoznanie rodziców z dokumentami pracy szkoły , zapoznanie rodziców klas szóstych z procedurami i przebiegiem sprawdzianu szóstoklasisty oraz rodziców klas III gimnazjum z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego. Zapoznanie rodziców z projektem współpracy na nowy rok szkolny.

 

20.10.2015 – „Otwarte Drzwi” – dyżur wszystkich nauczycieli .

 

17.11.2015 – „Otwarte Drzwi ” – dyżur wszystkich nauczycieli .

 

15.12.2015– „Otwarte Drzwi ” – dyżur wszystkich nauczycieli . Powiadomienie rodziców o grożących ich dzieciom ocenach niedostatecznych.

 

28.01. 2016 – wywiadówki po I semestrze , wyniki klasyfikacji .

 

15.03. 2016– „Otwarte Drzwi” – dyżur wszystkich nauczycieli .

 

19.04.2016 – „Otwarte Drzwi” – dyżur wszystkich nauczycieli .

 

24.05.2016 – spotkania z rodzicami . Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Podsumowanie planów współpracy z rodzicami.

paź 19

Lekcje z historii najnowszej

W środę 21 października 2015 odbywać się będą dla uczniów gimnazjum „Lekcje z historii najnowszej” . Projekt jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zajęcia będzie prowadził dr Radosław Ptaszyński.

 

Kolejność zajęć:

 • Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką” – klasa IIIa + 8 osób z kl. IIIb . 1i 2godz.lekcyjna. Opiekunowie: p. W. Kędzierski i p. Ł. Jędraszko.

 

 • Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt… Stan wojenny w Polsce.”kl.IIa + 6 osób z kl. IIIb. 3 i 4 godz. lekcyjna – opiekunowie : p. D. Kwaśniewska, p. A. Pustelnik.

 

 • Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL ” kl. IIb + 3 osoby z Ia + 5 osób z kl. Ia. – 5 i 6 godz. lekcyjna. Opiekunowie – p. E. Zawiślak, p. B. Winiarska.

 

 • A więc wojna…” – polski wrzesień 1939kl. Ib. + 5 osób z kl. Ia – 7 godz. lekcyjna – opiekun – p. V. Pączkowska.

 

Wszystkie lekcje odbędą się w czytelni.

Proszę uczniów o zachowanie dyscypliny .

 

Organizator

Grażyna Balejko Czupa

paź 13

Uroczystość pasowania na gimnazjalistę

8 października 2015 r. w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze odbył się uroczysty apel z okazji pasowania na gimnazjalistę. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a tym samym przyrzekli godnie reprezentować swoją szkołę, sumiennie wypełniać obowiązki, z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i życzliwie traktować kolegów. Następnie pani Dyrektor oficjalnie przyjęła pierwszoklasistów w poczet uczniów gimnazjum, symbolicznie dotykając ich ramienia. Miłym akcentem było wręczenie drobnych upominków przygotowanych przez uczniów z klas trzecich.

Kolejnym punktem apelu był mini-turniej sportowo – wiedzowy. Udział w nim wzięli przedstawiciele obu klas pierwszych. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali różnorodne konkurencje: rysowanie portretu wychowawcy, układanie rymowanki o szkole, przeciąganie liny, splatanie „ogonów”, żartobliwe pytania na tematy szkolne. Po niezwykle zaciętym pojedynku zwyciężyła klasa I a, ale dyplomy i słodki podarunek otrzymały obie drużyny.

Po apelu pierwszaków czekała kolejna przyjemność – wyjazd do koszalińskiego Multikina na „Klub Włóczykijów”. Film bardzo się wszystkim spodobał, więc w radosnych nastrojach wrócili do Białego Boru.

Redakcja „Głosu Gimnazjalisty”

Starsze posty «