Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Gru 21

Zapytanie ofertowe

Biały Bór, 2017-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawę pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A.

Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok.72 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku pelletu na koszt Wykonawcy. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.

 1. Pellet drzewny o średnicy: 6-8 mm,

– jakość pelletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą – DIN PLUS

– surowiec – z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej,

– gęstość prasowania – 1,1 kg/dm3

– moc energetyczna – 18kj/kg

– zawartość wody max. 10%

– zawartość popiołu max. 1%

 1. Pellet dostarczany będzie transportem samochodowym z pneumatycznym wyładunkiem.

Termin wykonania zamówienia

 1. Zamówienie będzie sukcesywnie realizowane w trakcie trwania umowy.
 2. Umowa na czas określony: od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sposób i warunki realizacji dostaw:

1.STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/t NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA tj. od podpisania umowy do 31.12.2018r.

Prognozowane rozpoczęcie dostaw: po 15.01.2018r.

2.Załadunek, transport oraz wyładunek Wykonawca dokona swoim transportem samochodowym na koszt własny do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie. Wykonawca zapewni środki transportu (sprawnie technicznie i czyste) niezbędne do realizacji Zamówienia, który pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

3.Preferowany sposób dostaw – auto-cysterna do rozładunku pneumatycznego

4.Wykonawca przyjmuje do stosowania zasady organizacyjne i bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie Zamawiającego(teren szkoły). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tych zasad swoim pracownikom. Pracownicy zobowiązani są do stosowania zasad organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy realizacji dostaw biomasy.

5.Dla każdej dostawy biomasy Wykonawca wystawia Protokół Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry biomasy, tj: wartość opałowa, zawartość wilgoci, zawartość popiołu wyrażone w stanie roboczym.

6.W przypadku, gdy w partii dostarczonej biomasy wystąpią zanieczyszczenia ciałami obcymi (kamienie, metal, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.) lub gdy Zamawiającemu dostarczony zostanie rodzaj biomasy nie spełniający wymagań określonych w parametrach biomasy, Zamawiający ma prawo do nieodebrania takiej dostawy i do pozostawienia tej partii biomasy do dyspozycji Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego opału niekorzystnie odbiega od wymagań zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany dostarczonego pelletu na nowe, wolne od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o dostarczeniu wadliwego opału (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

8.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w formie – autocysterna do rozładunku pneumatycznego (24t).

9.Transport na koszt Wykonawcy ( koszt transportu doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/t )

10.Jednorazowa dostawa: nie więcej niż 24tony – załadunek, transport i rozładunek do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie na koszt Wykonawcy.

11. Wymagane godziny dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, za zgodą Zamawiającego wyjątkowo i sporadycznie w soboty od 7:00 do 14:00

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w formie stałej na czas realizacji zamówienia ceny jednostkowej w zł/t pelletu drzewnego wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie zgodnie z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez (osobę) / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1).

8. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: OFERTA – pellet drzewny 2017/2018” Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Aktualny (ważny) certyfikat DIN PLUS dla oferowanego produktu drzewnego – potwierdzona kopia oryginału przy każdej dostawie.

Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród poniżej podanych form w terminie do 05 stycznia 2018 r., do godz. 1300

– pisemnie na adres Zamawiającego

– faksem na numer 94 3739048

– w wersji elektronicznej na adres szkoladrzonowo@op.pl

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni – na adres Zamawiającego.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Oferta cenowa 100%

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Kowalska, pod numerem telefonu 943757211.

Zatwierdził

Elżbieta Andrasz

>>FORMULARZ OFERTOWY<<

Gru 04

„Przyjaźń i miłość w poezji ukryta”

1 grudnia 2017 roku odbył się gminny konkurs recytatorski zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze oraz Fundację „Promyk”. Udział w nim wzięło 52 uczestników ze wszystkich gminnych szkół, którzy recytowali wiersze związane tematycznie z hasłem konkursu.

Jury w składzie: p. Elwira Kawa-Symko, p. Monika Ciszek, p. Renata Zielke oraz p. Dorota Krakowska-Malicz postanowiło wyróżnić następujących uczniów:

Inez Gorczyca – klasa I SP w Sępolnie Wielkim

Oliwia Jabłońska – klasa II SP w Sępolnie Wielkim

Nikola Zawadzińska – klasa II SP w Sępolnie Wielkim

Dominka Ciszek – klasa III SP nr 2 w Białym Borze

Marta Kurjatnyk – klasa III SP nr 2 w Białym Borze

Mikołaj Gałczyński – klasa IV b SP nr 1 w Białym Borze

Jarosława Jacenko – klasa V SP nr 2 w Białym Borze

Oliwia Karniewicz – klasa VI a SP nr 1 w Białym Borze

Weronika Krukowska – klasa VI SP w Drzonowie

Klaudia Mórawska – klasa VI SP w Drzonowie

Oliwia Łajkosz – klasa III a Gimnazjum nr 1 w Białym Borze

Agata Łazor – klasa III a Gimnazjum nr 1 w Białym Borze

Lesia Savchuk – klasa III Gimnazjum nr 2 w Białym Borze

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pozostali uczestnicy podziękowania, a wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego dzięki finansowemu wsparciu p. dyrektor Elżbiety Andrasz.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Gru 04

„Z Mikołajem w Kosmosie”

2 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się kolejna już choinka dla niepełnosprawnych uczniów i byłych uczniów wszystkich gminnych szkół. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Dzięki dużej grupie wolontariuszy z SP nr 1 oraz zaangażowaniu nauczycieli z SP nr 1 oraz SP z Drzonowa przygotowano kosmiczną dekorację oraz poczęstunek, od którego rozpoczęto świętowanie. Następnie dzieci z wielkim zapałem wykonywały prace plastyczne: latające spodki, rakiety oraz ozdoby choinkowe. Potem przyszedł czas na skonstruowanie prostych instrumentów muzycznych oraz wspólne kolędowanie. Na zakończenie wystąpili młodzi aktorzy z Gimnazjum nr 1, którzy przedstawili krótką historyjkę o Mikołaju i ufoludkach. Impreza zakończyła się tradycyjnie wizytą świętego Mikołaja i obdarowaniem uczestników przygotowanymi paczkami.

Choinkę „Z Mikołajem w Kosmosie” swą obecnością zaszczycili: p. Maria Dragan – prezes Fundacji „Promyk” (współorganizatora imprezy), p. Wanda Król – przewodnicząca Rady Miejskiej oraz p. Agnieszka Szwajczewska – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Projekt był dofinansowany z budżetu gminy Biały Bór.

Lis 22

„Z MIKOŁAJEM W KOSMOSIE”

Fundacja „PROMYK” organizuje imprezę integracyjną pt. „Z MIKOŁAJEM W KOSMOSIE” dla dzieci niepełnosprawnych ( w tym upośledzonych umysłowo), uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Biały Bór oraz absolwentów gimnazjum, którzy nie uczęszczają do szkoły . Zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Biały Bór ( w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2017 roku). Będzie to spotkanie integracyjne, podczas którego odbędą się zajęcia ruchowe, plastyczne oraz zabawy związane z Kosmosem.

Impreza odbędzie się 2 grudnia 2017r. ( sobota) w stołówce Zespołu Szkół nr 1,

im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze o godz. 10.00 .

Uczestnikom zapewniamy transport.

Zgłoszenia przyjmuje Krystyna Andrasz, tel. 94 3739048 lub 94 3726100 ( po godz. 17.00), do dnia 24 listopada 2017r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Fundacja ,, Promyk”

Lis 12

„Niepodległa, niepokorna”

10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczął go Łukasz Barszcz – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który przedstawił tematykę inscenizacji oraz zaprosił wszystkich zebranych do odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie SP i gimnazjum zaprezentowali przygotowany program artystyczny zatytułowany „Niepodległa, niepokorna”. Słowa recytowanych wierszy i śpiewanych piosenek wzruszająco przypomniały wydarzenia historyczne, które doprowadziły do odzyskania państwowości przez Polskę. Inscenizację przygotowali członkowie kół teatralnych „A ku-ku”, „Jedynki” oraz gitarzyści wraz z opiekunem. Uroczysty apel swą obecnością zaszczyciły p. Magdalena Rajnert – inspektor ds. oświaty ,   p. dyrektor Elżbieta Andrasz i p. dyrektor Grażyna Balejko Czupa.

Inscenizacja przygotowana przez uczniów naszej szkoły została również zaprezentowana podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości w BCKiR.

Lis 10

Unihokej

8. 11. 2017 r. w Grzmiącej odbyły się powiatowe zawody w unihokeja. Były to rozgrywki dziewcząt i chłopców. Z naszej szkoły udała się tam reprezentacja dziewcząt, w składzie: Ola Świrydo , Weronika Zbrzeźniak, Agnieszka Filipek, Paulina Zdanowicz, Amelia Kowalczyk, Honorata Kwiecień i Nikola Walinowicz. Hokeistki dzielnie walczyły pod czujnym okiem Pani Doroty Kwaśniewskiej. Nasz zespół zajął 2 miejsce i przywiózł ze sobą srebrne medale. Serdecznie gratulujemy!

Lis 08

Święto Niepodległości

W piątek, 10.11.2017r. odbędzie się

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

ZAPRASZAMY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ :

– o godz. 8.50 klasy gimnazjalne i VIIa,b SP

– o godz. 9.45 klasy I-VI SP

Obowiązuje strój galowy

Lis 03

Regulamin konkursu recytatorskiego

Miłość i przyjaźń w poezji ukryta

 1. Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

 • Fundacja „Promyk”

 1. Czas i miejsce konkursu:

 • 1 grudnia 2017 roku (piątek) godz. 8.15

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze ul. Dworcowa 19

 1. Cele konkursu:

 • propagowanie piękna literatury,

 • poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka,

 • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,

 • upowszechnianie kultury języka,

 • promocja uczniów zdolnych.

 1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I –III SP, IV – VII SP oraz klas II -III gimnazjum,

 • każdy z uczestników przygotowuje do recytacji dowolny utwór poetycki związany z motywem przewodnim konkursu,

 • czas prezentacji wybranego przez uczestnika utworu nie może przekroczyć 3 minut,

 • wykonawcy mogą stosować kostiumy i rekwizyty, a także łączyć słowo mówione z muzyką,

 • zgłoszenia udziału należy przesłać na załączonej karcie do 27 listopada 2017 r. na adres organizatora.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. HENRYKA SIENKIEWICZA

ul. DWORCOWA 19

78-425 BIAŁY BÓR

 1. Jury / nagrody:

 • komisję konkursową powołuje organizator,

 • wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe,

 • każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom,

 • ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez jury,

 • decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne za jego organizację:

Małgorzata Dobrzyńska i Elżbieta Zawiślak – nr tel. 94 37 39 048

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w 2017 r. z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.

Lis 02

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO  2017/18

 

04.09.2017 r. – uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

01.11.2017 r. – Wszystkich Świętych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

 

23- 31.12.2017  r. – zimowa przerw świąteczna

 

15-28.01.2018 r. – ferie zimowe

 

29.03 – 03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

20.04. 2018 r. –  trzecia część egzaminu gimnazjalnego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII

dla Szkoły Podstawowej nr1( bez filii)  w Białym  Borze

i  klas II Gimnazjum

 

30.04,  02.05, 04.05 . 2018 r.  –  dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w szkole

realizowane będą zajęcia opiekuńcze)

 

01.06.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

22.06.2018 r. – zakończenie roku szkolnego

 

 1. 06 – 31.08.2018 r. – wakacje

Paź 23

Biegi przełajowe

W piątek 20.10.2017r odbyły się biegi przełajowe szkoły podstawowej. Rywalizacja odbywała się między uczniami naszej szkoły oraz SP NR 2 w Białym Borze. Łącznie udział wzięło aż 30 uczestników.

Wyniki:

dziewczęta

I miejsce – Natalia Paluszek 7,22 min

II miejsce – Julia Karniewicz 7,23 min

III miejsce – Wiktoria Hachaj 7,52 min

IV miejsce – Ola Kaczorowska 7,52,5 min

V miejsce – SP NR 2

VI miejsce – Wiktoria Skrzypek 9,07 min

chłopcy

I miejsce – Mateusz Szczypczyński 5,51min

II miejsce -Mikołaj Kunda 6,22 min

III miejsce- Tomek Polechoński 6,31 min

IV miejsce-Filip Walczak 6,47 min

V miejsce- Szymon Furbergis 6,52min

VI miejsce- Sebastian Furberigs 6,59min

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach i serdecznie gratulujemy wyników.