paź 06

(Brak tytułu)

UWAGA!

W czwartek, 8-10-2015r. , odbędzie się uroczysty apel

z okazji ślubowania klas pierwszych gimnazjum.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.45 ( trzecia lekcja )

w sali gimnastycznej. Serdecznie wszystkich zapraszamy

a w szczególności Rodziców.

Wszystkich obowiązuje strój galowy!

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

paź 06

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE nr 04/2015
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Białym Borze
z dnia 22.09.2015 r.


w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016

            Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 pkt. 1 ppkt „a” i „b” ppkt 2 i ppkt 3  i ust 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) , zarządzam, co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze,
w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie
i w Szkole Podstawowej w Sępolnie Wielkim są:

05.04.2016 r. ( wtorek)
20.04.2016 r. (środa) – w szkołach filialnych zajęcia odbywają się
02.05.2016 r. (poniedziałek)
27.05.2016 r. (piątek)

w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze :

18, 19, 20.04.2016 r. (egzaminy gimnazjalne – dni wolne dla klas I i II)

02.05.2016 r. (poniedziałek)

27.05.2016 r. (piątek)

§2


 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.


§3


Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów
w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

paź 06

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W BIAŁYM BORZE

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2016 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

5 kwietnia 2016 r.

(podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 rześnia1991 r.
o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

sie 26

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

U W A G A !

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ w HALI SPORTOWEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w BIAŁYM BORZE

(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)

1 września 2015 r. o godz. 900.

sie 26

Wyprawka szkolna 2015/2016

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze informuje, że będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu

WYPRAWKA SZKOLNA”.

DO POBRANIA

>>ZAŁĄCZNIK NR 1<<

>>ZAŁĄCZNIK NR 2<<

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,

 2. uczniów słabowidzących,

 3. uczniów niesłyszących,

 4. uczniów słabosłyszących,

 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV,

 • gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV,

 • gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych,
z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016
do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie
574 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników będzie można pobierać i składać
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

w dniach od 01 do 15 września 2015 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za 2013 r.

 • zaświadczenie o posiadaniu i wielkości gospodarstwa

 • zaświadczenie o korzystaniu i wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny z nie wymienionych powyżej źródeł (np.: odcinek renty, odcinek pobieranych alimentów)

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, inne)

 • Faktury tylko za podręczniki (materiały ćwiczeniowe oraz podręcznik do religii nie są objęte programem).

sie 03

Dopalacze

Dopalacze_naFB

lip 03

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

W zakładce WYKAZ PODRĘCZNIKÓW można znaleźć wykaz podręczników
na rok szkolny 2015/2016.

UWAGA

Klasy I, II, IV  (szkoły podstawowej), klasa I (gimnazjum)
otrzymują darmowe podręczniki.

cze 30

Egzamin na kartę rowerową

W Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze odbył się egzamin na kartę rowerową.

Główne cele egzaminu:

 • uzyskanie przez zdające dzieci uprawnień do kierowania rowerem po drogach publicznych,
 • warunki bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem,
 • propagowanie komunikacji rowerowej jako bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska środka transportu,
 • wpływ jazdy rowerem na tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży.

Sprawdzenie umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej odbywało się w dwóch etapach:

część teoretyczna – test sprawdzający wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowe, znajomość znaków drogowych, zasady zachowania na skrzyżowaniach oraz udzielanie pierwszej pomocy,

część praktyczna – której zadaniem było sprawdzenie umiejętności praktycznych, pokonywanie skrzyżowań, umiejętność dostosowania jazdy do znaków drogowych oraz warunków panujących na drodze.

Egzamin pozytywnie zaliczyli:

 1. Mirela Płościńska
 2. Honorata Kwiecień
 3. Wiktoria Furbergis
 4. Karolina Karasińska
 5. Jan Andrasz
 6. Taron Towmasyan
 7. Jakub Stepek
 8. Beata Serbin
 9. Wiktoria Gradkiewicz
 10. Kacper Kołakowski
 11. Sandra Bochenek

Wszystkim zdającym gratulujemy.

Opracował:

Marek Karasiński

cze 16

Dzień teatru w Zespole Szkół nr 1

9 czerwca 2015 r. w ZS nr 1 odbyło się tradycyjne coroczne święto teatru szkolnego. Młodzi aktorzy zaprosili na nie swoich rodziców, aby mogli zobaczyć ich na scenie. Wraz z opiekunkami zespołów teatralnych „A ku-ku” i „Jedynka” – p. Małgorzatą Dobrzyńską i Elżbietą Zawiślak przygotowali również słodki poczęstunek.

W tym roku zaproszeni goście mogli obejrzeć dwa przedstawienia. Pierwsze z nich nosiło tytuł „Sienkiewiczowscy bohaterowie”, a przygotowane zostało wspólnie przez obie grupy teatralne. Uczniowie wcielili się w różne postacie z lektur Henryka Sienkiewicza, zaśpiewali również kilka piosenek z adaptacji filmów nakręconych na ich podstawie. Drugi spektakl nosił tytuł „W 80 dni dookoła świata”, a wystąpili w nim gimnazjaliści. Obie inscenizacje bardzo się spodobały, o czym świadczyły burzliwe oklaski.

Po artystycznych popisach przyszedł czas na miłe rozmowy przy kawie i ciasteczkach. Mamy nadzieję, że takie imprezy służą integracji rodziców ze szkołą.

Małgorzata Dobrzyńska i Elżbieta Zawiślak

cze 16

Wycieczka do Warszawy

10 czerwca 2015 roku o godzinie 7.00 sprzed szkoły 33 gimnazjalistów z ZS nr 1 wyruszyło na podbój stolicy. Po siedmiogodzinnej podróży od razu przystąpili do zwiedzania miasta. Obejrzeli najbardziej charakterystyczne obiekty: Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, rynek z Syrenką, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza, Belweder, Pałac Prezydencki. Następnie udali się do budynku Sejmu i Senatu RP, po którym oprowadził ich Senator Piotr Benedykt Zientarski. To dzięki jego osobistemu zaproszeniu białoborska młodzież mogła nie tylko poznać historię polskiego Sejmu, ale również zajrzeć we wszystkie zakątki budynku, do których tradycyjne wycieczki nie są wpuszczane. Dzień pełen wrażeń zakończył spacer po Łazienkach Królewskich.

Po „spokojnie” spędzonej nocy i porannej podróży po zakorkowanych ulicach Warszawy uczniowie Gimnazjum nr 1 spędzili trzy godziny na nauce i zabawie w Centrum Nauki „Kopernik”. Następnie udali się do przepięknego pałacu w Wilanowie, gdzie czekała ich kolejna lekcja – tym razem historii. Dla odprężenia po intensywnej nauce pospacerowali po urokliwych ogrodach pałacowych. Na zakończenie obejrzeli jeszcze Stadion Narodowy, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Potem już tylko obiadokolacja i kolejny „spokojny” nocleg.

Trzeci dzień rozpoczął się od zwiedzania Stadionu Legii, po którym oprowadzał ich sam Wojciech Hadaj – „najgłośniejsze stadionowe gardło”. Następnie młodzież odwiedziła Muzeum Techniki, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Stamtąd już dosłownie krok dzielił ich od słynnych „Złotych Tarasów”, więc spędzili tam przyjemną godzinkę. Na zakończenie można było przeżyć chwile wzruszeń w Muzeum Powstania Warszawskiego.

I znów po siedmiogodzinnej podróży, tylko tym razem w odwrotną stronę, dotarli do celu, gdzie czekali już na nich stęsknieni rodzice.

Sądząc po zadowolonych minach i entuzjastycznych wpisach na facebooku, wycieczka im się spodobała. Jeżeli nie – „bardzo serdecznie ich przepraszają” opiekunki: Krystyna Andrasz, Elżbieta Zawiślak i Bożena Winiarska.

Starsze posty «