Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Zapytanie ofertowe

Biały Bór, 2017-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawę pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A.

Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok.72 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku pelletu na koszt Wykonawcy. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.

  1. Pellet drzewny o średnicy: 6-8 mm,

– jakość pelletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą – DIN PLUS

– surowiec – z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej,

– gęstość prasowania – 1,1 kg/dm3

– moc energetyczna – 18kj/kg

– zawartość wody max. 10%

– zawartość popiołu max. 1%

  1. Pellet dostarczany będzie transportem samochodowym z pneumatycznym wyładunkiem.

Termin wykonania zamówienia

  1. Zamówienie będzie sukcesywnie realizowane w trakcie trwania umowy.
  2. Umowa na czas określony: od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sposób i warunki realizacji dostaw:

1.STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/t NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA tj. od podpisania umowy do 31.12.2018r.

Prognozowane rozpoczęcie dostaw: po 15.01.2018r.

2.Załadunek, transport oraz wyładunek Wykonawca dokona swoim transportem samochodowym na koszt własny do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie. Wykonawca zapewni środki transportu (sprawnie technicznie i czyste) niezbędne do realizacji Zamówienia, który pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

3.Preferowany sposób dostaw – auto-cysterna do rozładunku pneumatycznego

4.Wykonawca przyjmuje do stosowania zasady organizacyjne i bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie Zamawiającego(teren szkoły). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tych zasad swoim pracownikom. Pracownicy zobowiązani są do stosowania zasad organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy realizacji dostaw biomasy.

5.Dla każdej dostawy biomasy Wykonawca wystawia Protokół Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry biomasy, tj: wartość opałowa, zawartość wilgoci, zawartość popiołu wyrażone w stanie roboczym.

6.W przypadku, gdy w partii dostarczonej biomasy wystąpią zanieczyszczenia ciałami obcymi (kamienie, metal, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.) lub gdy Zamawiającemu dostarczony zostanie rodzaj biomasy nie spełniający wymagań określonych w parametrach biomasy, Zamawiający ma prawo do nieodebrania takiej dostawy i do pozostawienia tej partii biomasy do dyspozycji Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego opału niekorzystnie odbiega od wymagań zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany dostarczonego pelletu na nowe, wolne od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o dostarczeniu wadliwego opału (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

8.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w formie – autocysterna do rozładunku pneumatycznego (24t).

9.Transport na koszt Wykonawcy ( koszt transportu doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/t )

10.Jednorazowa dostawa: nie więcej niż 24tony – załadunek, transport i rozładunek do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie na koszt Wykonawcy.

11. Wymagane godziny dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, za zgodą Zamawiającego wyjątkowo i sporadycznie w soboty od 7:00 do 14:00

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w formie stałej na czas realizacji zamówienia ceny jednostkowej w zł/t pelletu drzewnego wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie zgodnie z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez (osobę) / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1).

8. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: OFERTA – pellet drzewny 2017/2018” Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Aktualny (ważny) certyfikat DIN PLUS dla oferowanego produktu drzewnego – potwierdzona kopia oryginału przy każdej dostawie.

Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród poniżej podanych form w terminie do 05 stycznia 2018 r., do godz. 1300

– pisemnie na adres Zamawiającego

– faksem na numer 94 3739048

– w wersji elektronicznej na adres szkoladrzonowo@op.pl

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni – na adres Zamawiającego.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Oferta cenowa 100%

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Kowalska, pod numerem telefonu 943757211.

Zatwierdził

Elżbieta Andrasz

>>FORMULARZ OFERTOWY<<