This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy zadania:

„Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – dalej: „ustawa PZP”), który stanowi:

„Art.92.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)        wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

[…]
4)        terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”

niniejszym zawiadamia o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty):

Oferta nr 1 – TESS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin

Oferta uzyskała 97,00 pkt (cena – 95,00 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „144 833,76 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy            i 76/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

  1. nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację):

Oferta nr 2 – „ADAMUS” PHU Paweł Usidus ul. Szarych Szeregów 1, 75-130 Koszalin

Oferta uzyskała 53,97 pkt (cena – 50,97 pkt, doświadczenie – 3 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „269 928,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 5 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 3 –CATERING 7 Wieńczysław Młyński ul. Boczna 13, 78-400 Szczecinek

Oferta uzyskała 95,45 pkt (cena – 90,42 pkt, doświadczenie – 5 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „152 168,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 10 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 4 – Auto-Bar „LEŚNY” Bogusława Rzyska  Sporysz 4/4, 77-304 Rzeczenica

Oferta uzyskała 78,37 pkt (cena – 76,37 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „180 172,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa  00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

  1. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w dniu 22 grudnia 2015 w godzinach      8:00 – 11:30.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

Elżbieta Andrasz